Η εξέλιξη του κόστους της φωτοβολταϊκής ενέργειας

Σε συνέχεια της ανάρτησης που αφορά την μεταβολή της τιμής της πυρηνικής kWh με το πέρασμα των ετών, σήμερα θα μιλήσουμε για μία από τις εναλλακτικές προτά- σεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ- γειας. Αναφέρομαι στην ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά τόξα.

Στο γράφημα αυτό (Navigant 2010, Bloomberg NEF 2011) αναπαρίστανται η τιμή του φωτοβολταϊκού Watt (βατ) συναρτήσει της αθροιστικής παραγωγής ισχύςο σε GW (γίγαβατ). Ο οριζόντιος άξονας είναι σε λογαριθμική κλίμακα ώστε να ξεχωρίσουν τα σημεία που αντιστοιχούν σε πολύ χαμηλές τιμές συνολικής παραγόμενης ισχύος πριν το 1990. Ανάμεσα στο 1976 και το 2010 έχουμε διαφορά 4 τάξεων μεγέθους. Από ισχύ κάτω των 10GW περνάμε σε ισχύ μεγαλύτερη των 50,000GW. Σε λογαριθμική κλίμακα είναι και ο κατακόρυφος άξονας των τιμών της φωτοβολταϊκής ισχύος, καθώς η τιμή ανά φωτοβολταϊκό Watt ήταν κοντά στα 100$ όταν η συνολική παραγόμενη ισχύς ήταν χαμηλή, ενώ το 2010 τείνει, όπως βλέπουμε στο γράφημα, στο 1$ δύο τάξεις μεγέθους πιο χαμηλά.

Η έλλειψη Si (πυρίτιο) φωτοβολταϊκής ποιότητας οδήγησε, όπως φαίνεται στο γράφημα, στην ανώμαλη αύξηση των τιμών από το 2004 μέχρι το 2007, οπότε και ξεπεράστηκε η έλλειψη επιτρέποντας στην περαιτέρω καθίζηση των τιμών.

Η καμπύλη που έχει σχεδιαστεί αναπαριστά την λεγόμενη καμπύλη εμπειρίας και εκμάθησης (learning and experience curve) της φωτοβολταϊκής ενέργειας. Με το πέρασμα του χρόνου (ή αντίστοιχα με την αύξηση της συνολικά εγκατεστημένης ισχύος) το κόστος ανά Watt μειώνεται καθώς βελτιώνουμε την τεχνολογία, αυξάνουμε την παραγωγή κ.ο.κ.

Σύμφωνα με το γράφημα λοιπόν η πρόβλεψη για το κόστος ανά φωτοβολταϊκό Watt κάποια στιγμή μέσα στο 2011 είναι για 1,40 δολάρια/Watt. Όπως είδαμε εδώ το κόστος του πυρηνικού Watt αντίθετα αντί να μειωθεί από το 1,00 δολάριο/Watt που ήταν αρχικά αυξήθηκε στα 4,00-6,00 δολάρια/Watt στους νεότερους αντιδραστήρες; τόσο στην Γαλλία όσο και στις ΗΠΑ.

Επομένως από οικονομικής πλευράς η φωτοβολταϊκή ενέργεια είναι συμφέρουσα αφού πλέον η πυρηνική ενέργεια είναι 2,8 μέχρι 4,3 φορές ακριβότερη. Εννοείται φυσικά ότι από πλευράς περιβαντολλογικού κόστους δεν τίθενται θέμα σύγκρισης. Η ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά δεν αφήνει απόβλητα που απαιτούν ειδική επεξεργασία όπως τα πυρηνικά.

Η καμπύλη εμπειρίας και εκμάθησης φαίνεται να μην ισχύει στην περίπτωση των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Θα πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι η καμπύλη αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περίπλοκα τεχνολογικά συστήματα μεγάλης κλίμακας όπως αυτά τα πυρηνικά εργοστάσια υψηλής ισχύος. Η ίδια η χρήση της τεχνολογίας για την βελτίωση της ασφάλειας και των εγκαταστάσεων παραγωγής αντισταθμίζει το οικονομικό όφελος από την βαθύτερη κατανόηση της τεχνολογίας. Αυτό πιθανόν να ισχύει και για φωτοβολταϊκά πάρκα μεγάλης κλίμακας, όπως αυτά που σχεδιάζονται για εγκατάσταση στην έρημο Σαχάρα στην Αφρική. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στον σχεδιασμό μονάδων παραγωγής ενέργειας.

Συνεπώς η λύση στο ενεργειακό πρόβλημα βρίσκεται στον επιμερισμό της παραγωγής της ενέργειας. Αναφέρομαι στην παραγωγή που θα προκύπτει από εγκαταστάσεις σε κάθε σπίτι ή εργοστάσιο που θα τροφοδοτούν το δίκτυο ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Θα πρέπει με δυο λόγια να αποκεντρωθεί η παραγωγή. Η αποκέντρωση αυτή θα μειώσει και την περιβαντολλόγική επιβάρυνση των μεγάλων κατασκευών. Διότι ακόμα και αν πρόκειται για ήπιες μορφές ενέργειας, πράσινες δηλαδή, οι κατασκευές που τις εκμεταλλεύονται δεν διόλου είναι πράσινες.

Διαβάστε εδώ για το αναξιοποίητο αιολικό δυναμικό.

Σχόλια