Περί Οίκων Αξιολόγησης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει τροποποιήσεις επί των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία και εποπτεία των "οίκων" (οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας).

Όλοι οι οργανισμοί θα ελεγχθούν ως τον Ιούλιο 2014 και όπου διαπιστώνονται παραλήψεις θα επιβάλλονται πρόστιμα. Για να ενεργοποιηθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου των οίκων αξιολόγησης απαιτείται απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σχόλια