Συναγερμός στον αντιδραστήρα Fukushima II

Η ραδιενέργεια στο νερό του αντιδραστήρα Fukushima II είναι εξαιρετικά ανεβασμένη και ισούται με 10 εκ. φορές υψηλότερη των φυσιολογικών ορίων. Η εκκένωση του αντιδραστήρα από τους τεχνικούς κατέστη αναγκαία.
Το επίπεδο του Ι-131 στον αντιδραστήρα Fukushima II είναι τόσο υψηλό ώστε μπορεί να υποτεθεί ότι το νερό συνδέεται με κάποιο τρόπο με τον πυρήνα του αντιδραστήρα δεδομένου ότι η καταγεγραμμένη ραδιενέργεια είναι 1,000 millisievert/h.

Σχόλια