Άρση ασύλου και μεταλυκειακά κολέγια


Κατατέθηκε το πόρισμα της "Επιτροπής Σοφών" για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαπι- στώνουν προβλήματα ασφάλειας και παραγωγή άνεργων πτυχι- ούχων. Πρόταση για άρση του ασύλου, αλλαγή στην οικονομική διαχείριση και ίδρυση περιφε- ρειακών κολεγίων.

Προτά- σεις που αναμένεται να προκαλέσουν θύελλα αντιδράσεων περιλαμβάνει το πόρισμα της "Επιτροπής Σοφών", για την μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε πόρισμα που κατέθεσαν στο υπουργείο Παιδείας τη Δευτέρα, προτείνουν μεταξύ άλλων άρση του πανεπιστημιακού ασύλου, δημιουργία μεταλυκειακών κολεγίων, αξιολόγηση καθηγητών και ιδρυμάτων, αλλά και λογοδοσία για τις δαπάνες.

Η επιτροπή εντοπίζει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των πανεπιστημίων, όπως:

*Από τους 600.000 φοιτητές που πιστεύεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 180.000 περίπου έχουν εγγραφεί για να παραλάβουν τα δωρεάν εγχειρίδια που παρέχονται από το κράτος.

*Ανάμεσα σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών που αφήνουν την Ελλάδα για πανεπιστήμια της Ευρώπης και άλλων χωρών. Κάθε χρόνο, 60.000 Έλληνες φοιτητές μεταναστεύουν.

*Τα ποσοστά ανεργίας των πτυχιούχων, είναι απαράδεκτα υψηλά, καθώς δεν μπορούν να ανταγωνιστούν πτυχιούχους άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

*Οι πανεπιστημιακοί χώροι δεν είναι ασφαλείς.

* Η πολιτικοποίηση των πανεπιστημίων - και ειδικότερα η πολιτικοποίηση των συμβάλλει στην ταχεία υποβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

*Η ερευνητική προσπάθεια υστερεί σε σύγκριση με τα άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση τα παραπάνω προβλήματα η επιτροπή ζητά:

*Το Υπουργείο θα πρέπει να προσδιορίσει ένα σύστημα Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με προγραμματικές συμφωνίες μεταξύ των ιδρυμάτων αυτών που προωθούν την συνεργασία και τον συντονισμό αντί να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και τις τριβές.

*Να λειτουργήσει μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: τα διετή περιφερειακά κολέγια, με τους καλύτερους σπουδαστές να μεταπηδούν στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα τετραετούς φοίτησης, με καθορισμένες προϋποθέσεις και διαδικασίες.

*Οι πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις, πρόεδροι τμημάτων και άλλοι διοικητικοί υπεύθυνοι ακαδημαϊκών μονάδων πρέπει να επιλέγονται από ειδικές επιτροπές αναζήτησης με εκπροσώπηση από αποφοίτους, καθηγητές, φοιτητές, μέλη μη ακαδημαϊκού προσωπικού και εξωτερικά διοριζόμενα μέλη, τα οποία χαίρουν μεγάλου σεβασμού για την επαγγελματική ή κοινωνική συνεισφορά τους και την ακεραιότητά τους. Οι επιτροπές αυτές πρέπει να συνδέονται με το το συμβούλιο διοίκησης του πανεπιστημίου.

*Οι επιλογές εκπαιδευτικού προσωπικού μαζί με τις κρίσεις και τις προαγωγές μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού θα πρέπει να αποτελούν αρμοδιότητα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου με τις αποφάσεις (είτε αφορούν διορισμούς, είτε προαγωγές) να εξετάζονται και να λαμβάνουν τελική έγκριση από τον Πρόεδρο (Πρύτανη).

*Τα Πανεπιστήμια να αξιολογούν τις επιδόσεις του σε ετήσια βάση

*Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την αναθεώρηση και την έγκριση του περιεχομένου των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. –Σύσταση Σχολών ή Γραφείων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε κάθε ίδρυμα

*Κάθε Πανεπιστήμιο πρέπει να πραγματοποιεί το δικό του λογιστικό έλεγχο των διαφόρων οικονομικών λειτουργιών και να υποβάλλει τακτικά έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού.

Τα μέλη της "Επιτροπής Σοφών"

Οι σοφοί της Παιδείας επελέγησαν τον Σεπτέμβριο του 2010 για να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Τα μέλη της επιτροπής είναι διεθνείς επιστήμονες με εκτεταμένη εμπειρία ως πρόεδροι μεγάλων πανεπιστημίων από την Ε.Ε., τις Η.Π.Α., την Αυστραλία και την Ασία.

Μια υποομάδα της επιτροπής αποτελούμενη από την Πρύτανη κα Κατέχη, τον Πρόεδρο κ. Sexton, τον Πρόεδρο κ. Naylor, τον Πρόεδρο κ. Hernes και τον Πρόεδρο κ. Ritzen, επισκέφθηκε την Ελλάδα στις 17 Δεκεμβρίου 2010, και συμμετείχε σε συζητήσεις με την Υπουργό κα. Διαμαντοπούλου, τον Υφυπουργό κ. Πανάρετο, τους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις διαφόρων Ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και με αντιπροσώπους πολιτικών κομμάτων.

news247.gr

Σχόλια